Harju Elekter Oy tuntee vastuunsa elinympäristöstämme

Ympäristöpolitiikka

Satmatic Oy on ympäristövastuunsa tunteva sähkö- ja automaatioalan yritys, tavoitteenamme on huomioida ympäristöön liittyvät asiat kaikessa toiminnassamme ja olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin:
 
o Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja, asetuksia, standardeja mukaan lukien ISO 14001 sekä myös tehtyjä sitoumuksia kuten ilmastokumppanuus sopimus
 
o Omalla toiminnallamme sekä valmistamiemme tuotteiden kautta ehkäisemään ympäristön pilaantumista mm. korvaamalla uusiutuvalla aurinkoenergialla osan omassa toiminnassamme tarvitsemastamme sähköenergian tarpeesta, kehittämällä markkinoille yhä parempia uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitettuja ratkaisuja sekä valmistamaan edistyneimpiin markkinoilla oleviin lukeutuvia sähköisen liikenteen ratkaisuja
 
Toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset näkyvät paljolti välillisinä vaikutuksina ja kierrätettävänä jätteenä, joka pystytään hyödyntämään jätteenkäsittelylaitosten avulla hyötykäyttöön. Merkittävimpiä välillisiä vaikutuksia ovat esim. kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.
 
Ympäristöpolitiikka on keskeinen osa Satmatic Oy:n sitoutumista kestävään kehitykseen, ja se liittyy olennaisesti strategiaamme, prosesseihimme ja päivittäiseen toimintaamme kaikissa Satmatic Oy:n toiminnoissa ja toimipaikoissa.

Harju Elekter Oy on ympäristövastuunsa tunteva sähkö- ja automaatioalan yritys, tavoitteenamme on huomioida ympäristöön liittyvät asiat kaikessa toiminnassamme ja olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin:

  • Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja, asetuksia, standardeja mukaan lukien ISO 14001 sekä myös tehtyjä sitoumuksia kuten ilmastokumppanuus sopimus.
  • Omalla toiminnallamme sekä valmistamiemme tuotteiden kautta ehkäisemään ympäristön pilaantumista mm. korvaamalla uusiutuvalla aurinkoenergialla osan omassa toiminnassamme tarvitsemastamme sähköenergian tarpeesta, kehittämällä markkinoille yhä parempia uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitettuja ratkaisuja sekä valmistamaan edistyneimpiin markkinoilla oleviin lukeutuvia sähköisen liikenteen ratkaisuja

Toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset näkyvät paljolti välillisinä vaikutuksina ja kierrätettävänä jätteenä, joka pystytään hyödyntämään jätteenkäsittelylaitosten avulla hyötykäyttöön. Merkittävimpiä välillisiä vaikutuksia ovat esim. kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.

Ympäristöpolitiikka on keskeinen osa Harju Elekter Oy:n sitoutumista kestävään kehitykseen, ja se liittyy olennaisesti strategiaamme, prosesseihimme ja päivittäiseen toimintaamme kaikissa Harju Elekter Oy:n toiminnoissa ja toimipaikoissa.

Henkilöstön asema on keskeinen ympäristönsuojelussa

Harju Elekter Oy on sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa koko konsernissa, kaikissa työtehtävissä. Harju Elekter Oy kouluttaa, opastaa ja kannustaa henkilöstöään niin, että se on tietoinen ympäristöpolitiikan periaatteista ja omasta vastuustaan. Jokaisen on tunnistettava omaan toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat ja vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi Harju Elekter edellyttää, että jokainen osaa ja haluaa toimia omassa työssään vastuullisesti ja asiantuntevasti. Harju Elekter Oy on sitoutunut ympäristön suojeluun, ympäristön pilaantumisen ennalta ehkäisyyn ja kestävään kehitykseen molemmissa toimipisteissä, Ulvilassa sekä Keravalla. Tätä tarkoitusta varten ylläpidämme kulloinkin voimassa olevan ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaista ympäristöjärjestelmää

Jatkuva parantaminen avainasemassa

Harju Elekter seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja sitoutuu huomioimaan ympäristönäkökohdat kehittäessään toimintojaan. Tarkoituksenmukaiset johtamis- ja seurantamenetelmät varmistavat jatkuvan kestävän kehittymisen.

Harju Elekter Oy on allekirjoittanut ilmastositoumuksen, jonka tavoitteena on hiilidioksiidipäästöjen vähentäminen ja ilmastomuutoksen torjuminen. Ilmastokumppanuudella voimme jakaa kokemuksia ja ideoita muiden ilmastokumppaneiden kanssa.

Harju Elekter Oy huomioi ilmastoasiat ja vähentää hiilidioksidipäästöjä muun muassa:

  • Tehostamalla omassa käytössä olevien järjestelmien energiatehokkuutta
  • Lisäämällä asiakkaidensa tietoisuutta aurinkoenergiasta ja hajautetsta energiantuotannosta.
  • Edistämällä uusiutuvan energian käyttöä
  • Mahdollistamalla sähköisen liikenteen kasvua latauspisteiden myynnin ja kehityksen kautta

Ympäristösertifikaatti:

ISO 14001:2015

 

Ilmastokumppanuus:

Rinki-pakkausten tuottajavastuu direktiivi: